Акциядорлар улуши

Jamiyat Aksiyalary

Аффилланган шахслар

2021 yil AUY yigilishi

2021 yil uchun aksiyadorlarga hisoblangan didvidend